הנצת הגידול (Budding) הינה תכונה המשמשת כגורם פרוגנוסטי בסרטן המעי הגס. פרופיל מולקולרי של ניצני הגידול, מעיד על המעבר מאפיתל למזנכימה ועל הפנוטיפ של תאי-הגזע הסרטניים. כך מתואר גם ב-(Consensus Molecular Subtype 4)יCMS4, אשר מזהה את תת הקבוצה הספציפית הזו, כבעלת פרוגנוזה גרועה. במחקר זה, נקבע הקשר בין תכונת ההנצה של הגידול ובין הסיווג ב-CMS. כמו כן, נבדק הקשר בין רמת ההנצה לבין הפרוגנוזה והתגובה הטיפולית.

במחקר עוקבה AMC-AJCCII-90י(76 משתתפים, שלב II) הוערכה הנצה סביב גידולים, על ידי צביעת המטוקסילין-אאוזין. במחקרי עוקבה נוספים, LUMC י(270 משתתפים, שלבים IV-I),יCAIROי(504 משתתפים, סרטן מעי גס גרורתי) ו-CAIRO2י(472 משתתפים, סרטן מעי גס גרורתי), נבדקה הנצה בתוך הגידול, על ידי צביעת מיקרו מערכי הרקמה (tissue microarrays) בפאן צייטוקרטין.

תכונת ההנצה קיבלה ציון לפי ספירה כמותית על פני שטח (מספר ניצנים/שטח). נעשתה חלוקה לשתי קבוצות על פי מספר הניצנים שנמצאו: מתחת ל-5 ניצנים או 5 ניצנים ומעלה. לכל מחקרי העוקבה, היה סיווג CMS קיים (ביטוי גנים לפי סיווגים שונים, המבוססים על אימונוהיסטוכימיה).

תוצאות המחקר הדגימו, כי הנצה בציון גבוה (5 ניצנים ומעלה) חזתה תוצא גרוע יותר, על ידי אנליזה רבת משתנים שבוצעה בכל מחקרי העוקבה:
AMC-AJCCII-90,י(P=0.018),יLUMCי(P<0.0001),יCAIROי(P=0.03) וב-CAIRO2 (משתנה רציף, P=0.02). המספרים שהתקבלו בבדיקות ההנצה של הגידול היו גבוהים ב-CMS4, בהשוואה לגידולים הסרטניים מסוג אפיתל שהופיעו ב-CMS2/3י(P<0.01 בכולם). כמו כן הודגם קשר למוטציות הגנטיות KRAS/BRAFי(;P=0.01 AMC-AJCCII-90, CAIRO, CAIRO2).

מסקנת המחקר הייתה, כי תכונת ההנצה של גידולי סרטן המעי הגס, הינה גורם משפיע שלילי בכל שלבי המחלה. נמצא כי תכונה זו קשורה לפנוטיפ מזנכימלי של CMS4. כמו כן, המוטציה הגנטית KRAS/BRAF הראתה התאמה חזקה עם תכונת ההנצה של גידולי סרטן המעי הגס. מה שמעיד ככל הנראה, על מעורבות מוטציה גנטית זו, ברגולציה של תהליך ההנצה.

מקור: 

Trinh A. et al. (2018) British Journal of Cancer. 119, 1244

 

 

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  הנצה,  פרוגנוזה,  מחקרים